Ceník výkonů nehrazených ZP

KONTAKTNÍ ČOČKY

Vyměření dioptrických hodnot kontaktních čoček: 200 Kč
Vyměření dioptrických hodnot a zkušební aplikace kontaktních čoček:
Sférických: 500 Kč
Torických:  600 Kč
Kontrola nositele kontaktních čoček:
Při pravidelném odběru v naší ordinaci zahrnuta v ceně čoček.
Při odběru jinde: 300 Kč

DALŠÍ VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo prodloužení řidičského oprávnění (i se žádankou praktického lékaře): 800 Kč

(vyšetření k posouzení zrakové ostrosti, barvocitu a prostorového vidění)

(dle věty druhé § 85 odst.1) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel)

Výpis ze zdravotní dokumentace:
S žádankou jiného očního lékaře: Zdarma
Na vlastní žádost: 100 Kč
Vyšetření zdravotní způsobilosti k výkonu povolání: 800 Kč
Jednorázové vyměření refrakce:  200 Kč

(s korekcí pro brýle, bez dalšího vyšetření lékařem)

Vyšetření pro zbrojní pas, parašutismus, paragliding:  800 Kč
Vypracování bodového ohodnocení bolestného či ztíženého společenského uplatnění: 300 Kč
Vyšetření mimo ordinační hodiny: 1000 Kč

NOVĚ - VYŠETŘENÍ POMOCÍ RETINA SCAN DUO

Pachymetrie tloušťky rohovky: 50 Kč jedno oko
Optická koherentní tomografie (OCT): 200 Kč jedno oko
Komplexní diagnostika glaukomu - zeleného zákalu: 1000 Kč