GDPR

INFORMACE  O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle čl. 13


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


A RADY (EU) 2016/679


ze dne 27. dubna 2016


o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)


 

 

Vaše osobní údajě jsou zpracovávány ve zdravotnické
dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu
s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů
2016/679.

 

 

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi
vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud
zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů
Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v
místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo
k údajnému porušení.

 

Poskytování
Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je
poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat.
Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci
poskytnout zdravotní služby a tím může dojít 
k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.